Privacy

Mae gwefannau WordPress.org (gyda'i gilydd “WordPress.org” yn y ddogfen hon) yn cyfeirio at wefannau sy'n cael eu cynnal ar WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org, a pharthau ac is-barthau cysylltiedig eraill ohonynt. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn disgrifio sut mae WordPress.org yn defnyddio ac yn amddiffyn unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn. Os ydych chi'n darparu gwybodaeth bersonol i ni trwy WordPress.org, gallwch fod yn sicr y bydd yn cael ei defnyddio yn unol â'r datganiad preifatrwydd hwn yn unig.

Website Visitors

Like most website operators, WordPress.org collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. WordPress.org’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how WordPress.org’s visitors use its website. From time to time, WordPress.org may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.

WordPress.org also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses. WordPress.org does not use IP addresses to identify its visitors, however, and does not disclose such information, other than under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information, as described below.

Gathering of Personally-Identifying Information

Mae rhai ymwelwyr â WordPress.org yn dewis rhyngweithio â WordPress.org mewn ffyrdd sy'n ei gwneud yn ofynnol i WordPress.org gasglu gwybodaeth sy'n eu hadnabod yn bersonol. Mae'r swm a'r math o wybodaeth y mae WordPress.org yn ei chasglu yn dibynnu ar natur y rhyngweithio. Er enghraifft, gofynnwn i ymwelwyr sy'n defnyddio ein fforymau ddarparu enw defnyddiwr a chyfeiriad e-bost.

Ymhob achos, mae WordPress.org yn casglu gwybodaeth o'r fath dim ond i'r graddau sy'n angenrheidiol neu'n briodol i gyflawni pwrpas rhyngweithiad yr ymwelydd â WordPress.org. Nid yw WordPress.org yn datgelu gwybodaeth sy'n eich adnabod yn bersonol ac eithrio fel sy'n cael ei ddisgrifio isod. A gall ymwelwyr bob amser wrthod darparu gwybodaeth sy'n ei adnabod yn bersonol, gyda'r cafeat y gallai eu hatal rhag cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwefan, fel prynu tocyn WordCamp.

Bydd yr holl wybodaeth sy'n cael ei gasglu ar WordPress.org yn cael ei thrin yn unol â deddfwriaeth GDPR.

Protection of Certain Personally-Identifying Information

Mae WordPress.org yn datgelu gwybodaeth a allai fod yn eich adnabod yn bersonol ac adnabod yn bersonol yn unig i wybodaeth gweinyddwyr project, gweithwyr, contractwyr a sefydliadau cysylltiedig sydd (i) angen gwybod y wybodaeth honno er mwyn ei phrosesu ar ran WordPress.org neu i ddarparu gwasanaethau. ar gael trwy WordPress.org, a (ii) sydd wedi cytuno i beidio â'i ddatgelu i eraill. Efallai y bydd rhai o'r gweithwyr, y contractwyr a'r sefydliadau cysylltiedig hynny wedi'u lleoli y tu allan i'ch mamwlad; trwy ddefnyddio WordPress.org, rydych yn cydsynio i drosglwyddo gwybodaeth o'r fath iddynt.

Ni fydd WordPress.org yn rhentu nac yn gwerthu gwybodaeth a allai fod yn eich adnabod yn bersonol ac eich adnabod yn bersonol i unrhyw un. Heblaw i weinyddwyr project, gweithwyr, contractwyr, a sefydliadau cysylltiedig, fel sy'n cael ei ddisgrifio uchod, mae WordPress.org yn datgelu gwybodaeth a allai fod yn eich adnabod yn bersonol ac eich adnabod yn bersonol dim ond pan fydd yn ofynnol i chi wneud hynny yn ôl y gyfraith, os byddwch chi'n rhoi caniatâd i rannu'ch gwybodaeth, neu pan fydd WordPress.org yn credu'n ddidwyll bod datgeliad yn rhesymol angenrheidiol i amddiffyn eiddo neu hawliau WordPress.org, trydydd partïon, neu'r cyhoedd yn gyffredinol.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr cofrestredig gwefan WordPress.org ac wedi darparu'ch cyfeiriad e-bost, efallai y bydd WordPress.org yn anfon e-bost atoch o bryd i'w gilydd i ddweud wrthych am nodweddion newydd, gofyn am eich adborth, neu roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn sy'n digwydd gyda WordPress.org a'n cynnyrch. Rydym yn defnyddio ein blog yn bennaf i gyfleu'r math hwn o wybodaeth, felly rydym yn disgwyl cadw'r lleiafswm o e-bost o'r math hwn.

Os fyddwch yn anfon cais atom (er enghraifft trwy e-bost cymorth neu drwy un o'n mecanweithiau adborth), rydym yn cadw'r hawl i'w gyhoeddi er mwyn ein helpu i egluro neu ymateb i'ch cais neu i'n helpu i gefnogi defnyddwyr eraill. Mae WordPress.org yn cymryd pob mesur sy'n rhesymol angenrheidiol i amddiffyn rhag mynediad, defnydd, newid neu ddinistrio gwybodaeth a allai fod yn eich adnabod yn bersonol ac eich adnabod yn bersonol heb awdurdod.

Defnyddio manylion personol

Fyddwn ni ddim yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu i gofrestru ar gyfer cyfrif, mynychu ein digwyddiadau, derbyn cylchlythyrau, defnyddio rhai gwasanaethau eraill, neu gymryd rhan ym mhroject cod agored WordPress mewn unrhyw ffordd arall.

Ni fyddwn yn gwerthu nac yn prydlesu eich manylion personol i drydydd partïon oni bai bod gennym eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.

Hoffem anfon cyfathrebiad marchnata e-bost atoch a allai fod o ddiddordeb i chi o bryd i'w gilydd. Os ydych wedi cydsynio i farchnata, gallwch ymatal yn nes ymlaen.

Mae gennych hawl ar unrhyw adeg i'n hatal rhag cysylltu â chi at ddibenion marchnata. Os nad ydych am gysylltu â chi at ddibenion marchnata mwyach, cliciwch ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod yr e-bost.

Sail gyfreithiol dros brosesu manylion personol

Rydym yn dibynnu ar un neu fwy o'r amodau prosesu canlynol:

 • ein diddordebau cyfreithlon mewn cyflwyno gwybodaeth a gwasanaethau i chi yn effeithiol;
 • cydsyniad penodol rydych wedi'i roi;
 • rhwymedigaethau cyfreithiol.

Mynediad i ddata

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o'r manylion sydd gennym amdanoch chi. Os hoffech gael copi o rywfaint o'ch manylion personol neu'r cyfan ohoni, dilynwch y cyfarwyddiadau ar ddiwedd yr adran hon.

Gall y mynychwr weld a newid yr holl ddata sy'n cael eiddarparu gan fynychwyr WordCamp trwy URL y Tocyn Mynediad sy'n cael ei e-bostio i gadarnhau pryniant tocyn yn llwyddiannus.

Mae modd golygu cyfrifon defnyddwyr WordPress.org trwy ddilyn y camau hyn:

 1. Ewch i https://login.wordpress.org/, a nodwch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.
 2. Byddwch yn cael eich ailgyfeirio i https://profiles.wordpress.org/your_username.
 3. Cliciwch y ddolen “Golygu” wrth ymyl eich enw defnyddiwr.

Os hoffech ofyn am fynediad i'ch data cyfrif, dilynwch y camau hyn:

 1. Ewch i https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/ .
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost
 3. Cliciwch “Derbyn Datganiad a Gofyn am Allforiad”.

Sylwch: Os oes gennych gyfrif WP.org, rydym yn argymell eich bod yn mewngofnodi cyn ei gyflwyno i gysylltu'ch cyfrif â'r cais.

Cadw manylion personol

Byddwn yn cadw'ch manylion personol ar ein systemau dim ond cyhyd ag y bydd angen, er mwyn llwyddiant project cod agored WordPress a'r rhaglenni sy'n cefnogi WordPress.org. Rydym yn cadw gwybodaeth gyswllt (fel manylion rhestrau e-bostio) nes bod defnyddiwr yn dad-danysgrifio neu'n gofyn inni ddileu'r wybodaeth honno o'n systemau byw. Os dewiswch ddad-danysgrifio o restr e-bostio, efallai y byddwn yn cadw rhywfaint o wybodaeth gyfyngedig amdanoch fel y gallwn gytuno i'ch cais.

Ni fydd WordPress.org yn dileu data personol o gofnodion neu gofnodion sy'n angenrheidiol i weithrediad, datblygiad neu archifau project cod agored WordPress.

Bydd WordPress.org yn cynnal data mynychwyr WordCamp am 3 blynedd i olrhain a meithrin twf cymunedol yn well, ac yna dileu data nad yw'n hanfodol sy'n cael ei gasglu trwy gofrestru yn awtomatig. Bydd enwau mynychwyr a chyfeiriadau e-bost yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol, er mwyn cadw ein gallu i ymateb i adroddiadau cod ymddygiad.

Ar wefannau WordCamp.org, caiff data bancio/ariannol sy'n cael ei gasglu fel rhan o gais am ad-daliad ei ddileu o WordCamp.org 7 diwrnod ar ôl i'r cais gael ei nodi ei fod wedi'i dalu. Y rheswm am y cyfnod cadw 7 diwrnod yw i atal trefnwyr rhag gorfod ail-nodi eu manylion bancio os yw taliad yn methu neu os cafodd taliad ei farcio “Talwyd” mewn camgymeriad. Mae anfonebau a derbynebau sy'n ymwneud â threuliau WordCamp yn cael eu cadw am 7 mlynedd ar ôl diwedd archwiliad y flwyddyn galendr, trwy gyfarwyddyd ein hymgynghorwyr ariannol (archwilwyr a chadw cyfrifon).

Pan fydd cais i ddileu neu pan fydd angen ei wneud fel arall, byddwn yn anhysbysu data gwrthrych data a/neu'n tynnu eu manylion o wefannau sy'n hygyrch i'r cyhoedd pe bai dileu data yn torri systemau hanfodol neu'n niweidio'r cofnodion neu'r cofnodion sy'n angenrheidiol i'r gweithrediad, y datblygiad neu archifo chofnodion project cod agored WordPress.

Os hoffech ofyn am ddileu eich cyfrif a data cysylltiedig, dilynwch y camau hyn:

 1. Ewch i https://wordpress.org/about/privacy/data-erasure-request/ .
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost
 3. Cliciwch “Derbyn y Datganiad a Gwneud Cais i Ddileu Cyfrif yn Barhaol”.

Sylwch: Os oes gennych gyfrif WP.org, rydym yn argymell eich bod yn mewngofnodi cyn ei gyflwyno i gysylltu'ch cyfrif â'r cais.

Hawliau mewn perthynas â'ch manylion

Efallai bod gennych chi hawliau penodol o dan y gyfraith diogelu data mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi. Yn benodol, efallai bod gennych hawl i:

 • gofyn am gopi o'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi;
 • gofyn i ni ddiweddaru'r manylion personol sydd gennym amdanoch chi, neu gywiro manylion personol o'r fath sy'n anghywir neu'n anghyflawn yn eich barn chi;
 • gofyn inni ddileu gwybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch o systemau byw, neu gyfyngu ar y ffordd rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol o'r fath (am wybodaeth ar ddileu o archifau, gw. yr adran “Retention of personal information”);
 • gwrthwynebu ein prosesu eich manylion personol; a / neu
 • tynnu eich caniatâd yn ôl rhag i ni brosesu eich manylion personol (i'r graddau y mae prosesu o'r fath yn seiliedig ar gydsyniad a chydsyniad yw'r unig sail sy'n cael ei ganiatáu ar gyfer prosesu).

Os hoffech arfer yr hawliau hyn neu ddeall a yw'r hawliau hyn yn berthnasol i chi, dilynwch y cyfarwyddiadau ar ddiwedd y datganiad Preifatrwydd hwn.

Dolenni Trydydd Parti

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sy'n cael eu darparu gan drydydd partïon nad ydynt o dan ein rheolaeth. Wrth ddilyn dolen a darparu gwybodaeth i wefan 3ydd parti, byddwch yn ymwybodol nad ydym yn gyfrifol am y data sy'n cael ei ddarparu i'r trydydd parti hwnnw. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol yn unig i'r gwefannau sy'n cael eu rhestru ar ddechrau'r ddogfen hon, felly pan ewch i wefannau eraill, hyd yn oed pan gliciwch ar ddolen a osodwyd ar WordPress.org, dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

Aggregated Statistics

WordPress.org may collect statistics about the behavior of visitors to its websites. For instance, WordPress.org may reveal how many times a particular version of WordPress was downloaded or report on which plugins are the most popular, based on data gathered by api.wordpress.org, a web service used by WordPress installations to check for new versions of WordPress and plugins. However, WordPress.org does not disclose personally-identifying information other than as described in this policy.

Cookies

Hefyd, mae gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan yn cael ei chasglu'n awtomatig gan ddefnyddio “cwcis”. Ffeiliau testun yw cwcis sy'n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth cofnod rhyngrwyd safonol a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei ddefnyddi i olrhain defnydd ymwelwyr o'r wefan ac i lunio adroddiadau ystadegol ar weithgaredd gwefan.

Darllenwch ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth am ba gwcis sy'n cael eu casglu ar WordPress.org.

Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be minor, WordPress.org may change its Privacy Policy from time to time, and at WordPress.org’s sole discretion. WordPress.org encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

Cyswllt

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch trwy e-bostio dpo@wordpress.org.

Creative Commons License